Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Boessa zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Boessa worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Boessa ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Boessa zijn vrijblijvend en Boessa behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Boessa. Boessa is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Boessa dit mede binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, incl. BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie indien het leveringen binnen Nederland betreft, en vooraf  indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
3.3 Betaling kan voorafgaande aan de levering via IDEAL en bij overschrijving. Boessa gaat uitsluitend over tot verzending van uw bestelling indien uw betaling in goede orde door ons ontvangen is.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Boessa gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

Artikel 4. Levering 
4.1 De door Boessa opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. We streven naar verzending binnen 3 werkdagen.Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Boessa verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Boessa geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
6.2 Boessa garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames, aansprakelijkheid  en herroepingsrecht
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Boessa daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. 
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Boessa de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
7.3 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u. Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – in de originele staat en verpakking en ongedragen aan Boessa te retourneren binnen 7 dagen.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Boessa producten aan de afnemer levert, is Boessa nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Boessa ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Boessa na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Boessa in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Boessa dan wel tussen Boessa en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Boessa, is Boessa niet aansprakelijk. U kunt zich met klachten richten tot onze klantenservice door een mail te sturen naar info@boessa.nl

Artikel 10. Overmacht 
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Boessa in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Boessa gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Boessa kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen 
11.1 Indien u aan Boessa schriftelijk of elektronisch opgave doet van een adres, is Boessa gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Boessa schriftelijk of elektronisch opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
11.2 Wanneer door Boessa gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Boessa deze Voorwaarden soepel toepast. 
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst van Boessa in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Boessa vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
11.4 Boessa is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.                                                            

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Retour voorwaarden 

13.1 Natuurljik mogen artikelen thuis gepast worden maar deze mogen niet gedragen of gewassen worden.

13.2 Wanneer er door nalatigheid ontstane beschadigingen. Bijvoorbeeld water-, val- en/of stootschade aan de artikelen zit kunnen wij helaas niet overgaan op terugbetaling. 

13.3 Artikelen waar make up en / of een sterke lichaamsgeur aan zit nemen wij ook niet retour. 

13.4 Artikelen dienen in goede staat aan ons geretourneerd te worden. Met alle toegevoegde kaartjes en verpakking hieraan toegevoegd. 

13.5 Op gedragen, gewassen & kwetsbare kleding geven wij helaas geen (scheur) garantie. Kijk bij retour

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password